व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (P-PAN Card Registration) दर्ता गर्ने तरिका

नेपाली नागरिकको हकमा पासपोर्ट साइजको फोटो र नागरिकताको अगाडि तथा पछाडिको Scan गरेर फाइल सुरक्षित गर्नुहोस ।

➢ गैर नेपाली नागरिकको हकमा पासपोर्ट साइजको फोटो, निज कार्यरत रहेको कार्यालयको सिफारिस, बिदेशी भनी प्रमाणित गराउने प्रमाणित कागजात संलग्न  राखी Scan गरेर फाइल सुरक्षित गर्नुहोस ।

➢ "Mozilla Firefox" browser खोल्नुहोस् ।
➢ ird.gov.np टाइप गरि Enter key हान्नुहोस् ।
➢ Taxpayer Portal मा Click गर्नुहोस् ।
➢ Registration(PAN,VAT,EXCISE) को Application for Registration मा Click गर्नुहोस ।
➢ Username, Password, Re-Password, Contact No. Entry गर्नुहोस ।
➢ Personal PAN चेक बक्समा Click गर्नुहोस ।
➢ Verify गने अफिस छान्नको लागि -

  • आन्तरिक राजस्व कार्यालयको लागि IRO मा Click गरिआफ्नो पायक पर्ने कार्यालय छान्नुहोस् ।
  • करदाता सेवा कार्यालयको लागि TSO मा Click गरि आफ्नो पायक पने पर्ने कार्यालय छान्नुहोस्।

➢ OK मा Click गर्नुहोस ।
➢ Continue मा Click गर्नुहोस । (Submission No. टिप्नुहोस्)
➢ नाम र थर नेपाली र अंग्रेजीमा Entry गर्नुहोस ।
➢ बि.सं. वा इ.सं. छानि जन्म मिती Entry गर्नुहोस ।
➢ सलंगमा पुरुष/महिला/तेस्रो लिङ्गी मध्ये एक छान्नुहोस् ।
➢ Scan गरेर राखेको Photo दायां तर्फको Browse मा Click गरेर Photo को फाइल छानेर Upload गर्नुहोस ।

➢ Citizenship Card को दायां तर्फको Upload Document भनेको Up Arrow बक्समा Click गर्नुहोस
➢ नागरिकता नं., नागरिकता जारी गर्ने कार्यालय, स्थान, जारि मिती Entry गर्नुहोस ।
➢ त्यसपछि Browse मा Click गरी Scan गरेको नागरिकताको फाइल Upload गर्नुहोस ।

  • गैर नेपाली नागरिकको हकमा माथी Scan गरेको फाइल Upload गर्नुहोस ।

➢ OK मा Click गर्नुहोस ।
➢ पेशागत License वा प्रमाणपत्र भए सो को नम्बर Entry गर्नुहोस ।
➢ कुनै कार्यालयमा काम गरेको भए कामको प्रकार पेशा छान्नु होस् । कार्यालयको सिफारिस समेत पेश गर्नु पर्छ । विधार्थी भएमा Others छान्नुहोस् ।
➢ पारिवारिक विवरण भर्नुहोस् ।
➢ स्थायी ठेगाना भर्नुहोस् ।
➢ अस्थायी ठेगाना भर्नुहोस् ।
➢ Save/Submit गर्नुहोस ।
➢ Print गरी छानेको कार्यालयमा गएर Verify गराइ कार्ड  बनाउन जानुहोस् ।

धन्यवाद ।