जग्गा नाप रूपान्तरण

विकल्पहरू

परिणाम

परिणामहरू नजिकको 4 औं दशमलवमा आधारित छ!

Information about Land Measurement Units in Nepal

1 Bigha equals 20 Kathha

1 Kathha equals 20 Dhur

1 Ropani equals 16 aana

1 aana equals 4 paisa

1 paisa equals 4 daam